Všeobecné obchodné podmienky | Rockwell Automation distributor | ControlTech

 Verze PDF ke stažení.

 

Všeobecné obchodné podmienky ControlTech spol. s r.o.
podľa § 273 obchodného zákonníka

 

ČLÁNOK 1 - ÚČEL

1.1 Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Podmienky") je bližšie upraviť práva a povinnosti plynúce z kúpnej zmluvy (prípadne rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru) uzatvorenej medzi spoločnosťou ControlTech spol. s r.o. so sídlom Trnava, Františkánska 5, PSČ 917 01, zapísanou v obchodnom registri Okr. Súdu v Trnave, vložka 12904/T, ako predávajúcim (ďalej len "CT" alebo „Predávajúci“), a zákazníkom tejto spoločnosti ako kupujúcim (ďalej len "Kupujúci"), ktorej predmetom je úprava práv a povinností súvisejúcich s dodávkami Tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.
1.2 Uzatvorením Kúpnej zmluvy, prípadne Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru Kupujúci berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami. Akékoľvek odchýlky od týchto Podmienok, ich doplnenie alebo zmeny, sú prípustné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany písomne dohodli. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením Kúpnej zmluvy a týmito Podmienkami, majú prednosť ustanovenia Kúpnej zmluvy.
1.3. Tieto Podmienky platia iba pre Kupujúcich, ktorí:
(a) majú svoje trvalé bydlisko, sídlo či miesto podnikania v Slovenskej republike alebo Českej republike;
(b) sú fyzickými osobami s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky alebo podnikateľmi s riadnym oprávnením k podnikateľskej činnosti podľa príslušných zákonných ustanovení, platných v Slovenskej republike, respektíve Českej republike. Kupujúci svojim súhlasom s týmito Podmienkami potvrdzuje, že splňuje obe podmienky, uvedené pod písmenami (a) a (b). V týchto Podmienkach majú nasledujúce termíny tento význam: « Predávajúci »: ControlTech s.r.o., so sídlom Trnava, Františkánska 5, PSČ 917 01, zapísaný v obchodnom registri Okr. Súdu v Trnave, vložka 12904/T, « Kupujúci »: fyzická osoba, firma, spoločnosť či iná právnická osoba vykonávajúca Objednávky dodávky Tovaru u Predávajúceho, resp. ktorá uzatvorila Kúpnu zmluvu, popr. Rámcovú zmluvu o dodávkach tovaru, s Predávajúcim. « Tovar»: akákoľvek vec hmotná, uvedená v katalógoch predávajúceho, vrátane súvisejúcich dokumentov (napr. cenník), popr. služieb, spojených s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy. ”Kúpna zmluva”: písomná kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo Objednávka podpísaná Kupujúcim a nasledovne potvrdená Predávajúcim vzťahujúca sa k dodávke Tovaru. ”Práva k duševnému vlastníctvu”: všetky práva nemateriálnej povahy ako sú práva autorské a práva podobnej povahy, práva k databázam, práva k designom, práva ku vzorom, patentom, ochranné známky a registrácie domén a prihlášky ktorejkoľvek z vyššie spomenutých, práva na zachovanie tajomstva, know-how, obchodné tajomstvo. ”Objednávka”: akákoľvek písomná či elektronická Objednávka predložená Kupujúcim Predávajúcemu na dodávku Tovaru, obsahujúca vždy identifikačné údaje Kupujúceho (firmu, sídlo, IČ, DIČ (v prípade platcu DPH), druh výrobku, jeho typové označenie, množstvo, termín plnenia) ”Špecifikácia”: všetky špecifikácie a/alebo popisy akéhokoľvek Tovaru, ktorý má byť dodaný, ktorý je udaný v Objednávke, napr. cena (požadovaná, alebo vopred odsúhlasená), platobné podmienky (požadované, alebo vopred odsúhlasené), spôsob dopravy (požadovaný, alebo vopred odsúhlasený).

 

ČLÁNOK 2  - PREDMET PLNENIA
Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu požadovaný predmet plnenia (Tovar), uvedený v Kúpnej zmluve a špecifikovaný v katalógoch Predávajúceho, a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tomuto predmetu plnenia (Tovar). Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa Kúpnej zmluvy, a to v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste dodania a zaplatiť vzájomne dohodnutú kúpnu cenu.

 

ČLÁNOK 3 – ZMLUVNÉ DOKUMENTY

3.1. Kúpna zmluva sa skladá, v prípade potreby, z nasledujúcich dokumentov, v poradí dôležitosti:
a) Objednávka a jej špecifické podmienky definované písomnou dohodou, resp. Kúpna zmluva, podpísaná Predávajúcim a Kupujúcim, Špecifikácia, a dokumenty vzťahujúce sa k Objednávke,
b) tieto Podmienky,
c) žiadosť o ponuku, d)cenová ponuka Predávajúceho, a jej písomná akceptácia Kupujúcim.
3.2. Predloženie Objednávky a uzatvorenie Kúpnej zmluvy zahrňuje súhlas Kupujúceho s tým, že sa Kúpna zmluva nebude riadiť všeobecnými obchodnými podmienkami Kupujúceho, pokiaľ ich Kupujúci má, a prijatie týchto Podmienok Predávajúceho. Ak budú uvedené v Objednávke akékoľvek iné podmienky a ustanovenia či odkazy na iné dokumenty dodané Kupujúcim, potom tieto odlišné podmienky a ustanovenia nebudú aplikované a budú v plnom znení nahradené týmito Podmienkami a alebo ustanoveniami Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.3. Akákoľvek zmena Kúpnej zmluvy môže byť dojednaná v písomnom dodatku ku Kúpnej zmluve či Rámcovej zmluve o dodávkach tovaru.

 

ČLÁNOK 4 – CENA, FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 – Cena
(a) Ceny uvedené v cenníku Predávajúceho alebo v iných dokumentoch Predávajúceho sú ceny základné a môžu byť zmluvne upravené. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto ceny podľa potreby aktualizovať. Pre účely Kúpnej zmluvy sú relevantné iba tie ceny, ktoré sú uvedené v písomnej Kúpnej zmluve (hlavne v potvrdenej Objednávke). Objednávka spravidla obsahuje konkrétne údaje o obchode, cenu, údaje o obaloch, označení tovaru , jeho množstvo a termín dodania.
(b) Predávajúci môže poskytnúť zľavu, ktorej výška závisí na druhu a objemu dodávky, typu kupujúceho, platobných podmienkach a požadovanej záručnej lehote. Cena je uvedená v cenníku bez DPH, ktorá sa fakturuje zvlášť podľa platných zákonov. Náklady na prepravu a poistenie prepravy nie sú uvedené v cenníkovej cene a predávajúci ju účtuje zvlášť vo výške skutočných nákladov alebo vo výške, vopred písomne dohodnutej s kupujúcim.
(c) Strany súhlasia, že potvrdením Objednávky Predávajúcim je uzatvorená Kúpna zmluva na konkrétny Tovar.
(d) Cena uvedená v Kúpnej zmluve, alebo potvrdení objednávky, je dohodnutá kúpna cena.

 

ČLÁNOK 5 – DODÁVKA, PRIJATIE A REKLAMÁCIA

5.1. Predávajúci prehlasuje a garantuje, že všetok dodaný Tovar je v riadnej a obchodovateľnej kvalite a je spôsobilý k účelu, ku ktorému má byť použitý, pokiaľ je tento účel uvedený v Kúpnej zmluve, inak k obvyklému účelu.
5.2 Prevzatie Tovaru Kupujúcim závisí na splnení Špecifikácie Tovaru v akceptovanej Objednávke či v Kúpnej zmluve. Preberací proces musí prebehnúť písomným potvrdením Dodacieho listu Kupujúcim.
5.3. Dodávky budú realizované podľa dodacej parity EXW nebo FCA, t.j. zo skladu Predávajúceho podľa INCOTERMS 2000, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. V prípade, že sa bude jednať o tzv. „Priamu dodávku“, tzn . dodávku tovaru Kupujúcemu od dodávateľa Predávajúceho, budú tieto dodávky realizované podľa dodacej parity CIP, tzn. do miesta určeného Kupujúcim.
5.4. Škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamžikom prevzatia Tovaru Kupujúcim a potvrdením Dodacieho listu Kupujúcim. Škoda na predmetu plnenia (Tovaru), ktorá vznikla po prechode nebezpečia škody na Tovare na Kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, len ak by ku škode na Tovare došlo v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho.
5.5 V prípade, že Kupujúcemu bude tovar dopravený Predávajúcim, resp. zmluvným partnerom Predávajúceho, bude tak vykonané na základe Individuálnych podmienok dopravy.
5.6 Kupujúci je povinný prehliadnuť Tovar čo najskôr po jeho prevzatí.
5.7 Predávajúci je povinný dodať Tovar v množstve, akosti a prevedení, ako určuje Kúpna zmluva a zodpovedá za to, že Tovar bude mať po dobu trvania záručnej lehoty vlastnosti zjednané v Kúpnej zmluve. Predávajúci zodpovedá za chyby (t.j. Tovar nie je v súlade s Kúpnou zmluvou, nevyhovuje Špecifikáciám, nedosahuje požadovaného stupňa výkonnosti, nie je v požadovanej kvalite alebo spôsobilý k účelu, ku ktorému má byť použitý, pokiaľ je tento účel v Kúpnej zmluve uvedený, inak k obvyklému účelu), ktoré má Tovar v dobe predania Kupujúcemu alebo v záručnej lehote. 7.1. Pre zodpovednosť za chyby platí ustanovenie § 422 a násl. Obchodného zákonníka.
5.8. Chyby v úplnosti dodávky (množstvo, sortiment) musí Kupujúci oznámiť Predávajúcemu najneskôr do troch pracovných dní po dodaní, a to písomnou formou (fax je akceptovaný). Okamžite v prípade odberu tovaru zo skladu predávajúceho.
5.9. Výrobky, reklamované na skryté chyby v záručnej lehote, musia byť zaslané späť predávajúcemu. Súčasne s reklamovaným tovarom musí byť zaslaný vyplnený “Reklamačný protokol”, prípadne ďalšie údaje podľa požiadavky Predávajúceho (dodací list, schéma zapojenia, klimatické podmienky atď.). Predávajúci zabezpečí posúdenie reklamovanej chyby odborným útvarom firmy Rockwell Automation, ktorý rozhodne o oprávnenosti reklamácie. Predávajúci zabezpečí opravu, náhradné plnenie alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že na základe posúdenia odborným útvarom Rockwell Automation nebude reklamácia uznaná, Kupujúci uhradí cenu opravy i s ňou spojené náklady (doprava, poistenie atď.).
5.10. Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil s Reklamačným poriadkom ControlTech s.r.o. (ďalej iba Reklamačný poriadok),

 

ČLÁNOK 6 - ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

6.1 V prípade oneskorenia Kupujúceho so zaplatením faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
6.2 V prípade oneskorenia Predávajúceho so zjednanými termíny dodávok Tovaru je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu plnenia za každý deň oneskorenia, avšak maximálne do výšky 5% z ceny nedodaného predmetu plnenia.
6.3. Kupujúci má právo v prípadoch vymedzených v Kúpnej zmluve písomne zrušiť Objednávku na Tovar potvrdenú Predávajúcim. V takomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu odstupné (storno poplatok) vo výške 30 % kúpnej ceny stornovaného Tovaru.
6.4 V prípade oneskorenia Kupujúceho s prevzatím predmetu plnenia (Tovar) v dohodnutom termíne a mieste dodania je Predávajúci oprávnený požadovať za oneskorenie presahujúce 15 dní zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z hodnoty neprevzatého predmetu plnenia (Tovar), pričom nie je dotknuté právo na náhradu škody.


ČLÁNOK 7 – ZÁRUKY

7.1. Okrem ostatných záruk stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Predávajúci zaručuje dodanie Tovaru v množstve, akosti a prevedení podľa Kúpnej zmluvy a zodpovedá za to, že Tovar bude mať po dobu trvania záručnej lehoty vlastnosti v Kúpnej zmluve dohodnuté. Predávajúci poskytuje záruku po dobu 12 mesiacov od dáta predania Tovaru Kupujúcemu, ak nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak. Záručná lehota dlhšia než 12 mesiacov je možná za príplatok na základe samostatného dojednania o predĺžení záručnej lehoty.
7.2. Predávajúci zaručuje Kupujúcemu, že množstvo, akosť a prevedenie Tovaru zodpovedá všetkým podmienkam Kúpnej zmluvy. Predávajúci ďalej zaručuje, že Tovar je bez chýb akéhokoľvek druhu, je v zhode so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a neporušuje práva žiadnej z tretích strán.
7.3. Behom záručnej lehoty Predávajúci je povinný na žiadosť Kupujúceho vymeniť akýkoľvek chybný Tovar alebo odstrániť chyby tak, aby Tovar zodpovedal podmienkam Kúpnej zmluvy.
7.4. Záruka je platná, ak spôsob použitia a inštalácie Tovaru budú zodpovedať návodom, inštalačným výkresom, doporučeným zapojeniam a ďalším odporučeniam Predávajúceho. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za Tovar zničený z dôvodu chybnej inštalácie, chybnej manipulácie, nesprávneho skladovania alebo nesprávnym použitím výrobku. Zodpovednosť Predávajúceho je vždy limitovaná hodnotou dodaného výrobku. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené chybami dodaného výrobku a za nepriame či následné škody vyplývajúce z použitia výrobku.

 

ČLÁNOK 8 – OBALY a nakladanie s odpadom

8.1 Niektorý Tovar je dodávaný na transportných obaloch a za ceny uvedené v platnom cenníku Predávajúceho, alebo podľa individuálnych podmienok zjednaných medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
8.2 Kupujúci sa zaväzuje, že tieto obaly vráti späť Predávajúcemu do šiestich (6) mesiacov odo dňa vystavenia faktúry, nepoškodené do príslušného skladu Predávajúceho.
8.3 Ak Kupujúci nevráti obaly do vyššie uvedenej lehoty, nie je Predávajúci povinný tieto obaly vykúpiť späť.
8.4. Predávajúci – spol. ControlTech má uzatvorenú Zmluvu o spolupráci podľa ust. § 269 ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov platných v Slovenskej republike a podľa ust. § 8 ods. 2 zák. č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spoločnosťou NATURPACK, a.s. pod evidenčným číslom 00886. Pokiaľ kupujúci dodá tovar spotrebiteľovi (podľa zákona č. 250/207 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa), preberá kupujúci týmto všetky záväzky vyplývajúce zo zákona o obaloch.

 

ČLÁNOK 9 – PRŘECHOD VLASTNÍCTVA, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

9.1. Predávajúci týmto prehlasuje a zaručuje Kupujúcemu, že je plne oprávnený a spôsobilý previesť na Kupujúceho, pri dodaní riadne a ničím neobmedzené vlastnícke právo k Tovaru, vrátane záruk tretích strán spojených s dodávaním Tovaru, a že vlastníctvo Tovaru bude prevedené bez akýchkoľvek nárokov, zástavných práv a bremien.
9.2. Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho a odklad nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúceho trvá do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny Predávajúcemu vo výške fakturovanej čiastky (vrátane DPH).

 

ČLÁNOK 10 – PRÁVA K DUŠEVNÉMU VLASTNÍCTVU

Predávajúci garantuje (ak je to aplikovateľné), že Práva duševného vlastníctva a know-how poskytnuté v súlade s právnymi predpismi Kupujúcim pre jeho použitie budú použité výlučne pre potreby Kupujúceho a Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu všetky podklady poskytnuté Kupujúcim, najmä plány, štúdie, a dokumentáciu pripravenú Kupujúcim alebo jeho subdodávateľmi pre plnenie Kúpnej zmluvy. V prípade, že sa k Tovaru vzťahujú Práva duševného vlastníctva tretích osôb, je Predávajúci povinný zabezpečiť Kupujúcemu výkon týchto práv v rozsahu potrebnom k riadnemu užívaniu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy.

 

ČLÁNOK 11 – MLČANLIVOSŤ

Všetky dokumenty a informácie akékoľvek povahy dodané Kupujúcim Predávajúcemu alebo Predávajúcim Kupujúcemu, či pripravené Predávajúcim alebo Kupujúcim v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy, je Predávajúci alebo Kupujúci oprávnený použiť iba pre účely plnenia predmetu Kúpnej zmluvy a môžu byť sprístupnené tretej osobe iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej Zmluvnej strane a iba po obdržaní písomného prehlásenia dotyčnej tretej strany o prevzatí záväzku mlčanlivosti o týchto informáciách. Ďalej, Predávajúci a Kupujúci sa zaväzuje považovať existenciu, povahu a podmienky Kúpnej zmluvy za dôverné behom trvania obchodného vzťahu a aj potom.

 

ČLÁNOK 12 – VYŠŠIA MOC

Žiadna strana nezodpovedá za neplnenie zmluvných povinností, pokiaľ toto neplnenie spôsobila udalosť, ktorá je nepredvídateľná, nevyhnutná a mimo kontrolu dotknutej strany, a nedá sa jej zabrániť tým, že by strana konala z obchodného hľadiska rozumnej akcie (udalosť vyššej moci). Ekonomická núdza alebo zmena vo všeobecných ekonomických podmienkach nemôžu byť považované za vyššiu moc. Strana tvrdiaca, že bola postihnutá vyššou mocou, je povinná ihneď informovať druhú stranu a čo najviac sa snažiť obmedziť trvanie a nepriaznivé dopady vyššej moci na svoje plnenie a na druhú stranu.

 

ČLÁNOK 13 – PORUŠENIE POVINOSTÍ – UKONČENIE

13.1 Ak neustanoví Kúpna zmluva inak, pokiaľ jedna zo strán neplní niektorú zo svojich povinností alebo poruší niektoré ustanovenie Kúpnej zmluvy, upozorní druhú stranu na toto neplnenie alebo porušenie. Ak nie je toto neplnenie alebo porušenie odstránené do osem (8) dní po upozornení, je dotknutá strana oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy na základe písomného oznámenia (odstúpenie je účinné okamihom doručenia druhej strane - fax je akceptovateľný). V prípade, že Kúpna zmluva či Rámcová zmluva o dodávkach tovaru upravuje právo odstúpenia od zmluvy odlišne, ustanovenie tohto bodu 13.1 sa nepoužije.
13.2 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy okamžite doručením písomného oznámenia Kupujúcemu, pokiaľ sa zmení finančná alebo obchodná situácia Kupujúceho, vrátane nesolventnosti, prehlásenia insolvenčného konania, alebo konkurzu na majetok Kupujúceho, povolenie vyrovnania, vstupu do likvidácie Kupujúceho, alebo keď nastane zmena v spôsobe nakladania s kapitálom a pokiaľ, podľa odôvodneného názoru Predávajúceho, môže taká zmena nepriaznivo ovplyvniť činnosť Kupujúceho, vrátane, najmä schopnosti Predávajúceho splniť svoje povinnosti podľa Kúpnej zmluvy.
13.3. Kupujúci má právo jednostranne odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípade, že omeškanie v plnení Predávajúceho je dlhšie než 21 dní (toto ustanovenie nie je možné použiť v prípade, že Kupujúci je v oneskorení so zaplatením kúpnej ceny alebo akejkoľvek inej platbe podľa Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP). Odstúpenie musí byť vykonané písomnou formou (fax je akceptovateľný). Toto jednostranné odstúpenie nezbavuje Predávajúceho povinnosti uhradiť sankcie dohodnuté v potvrdení objednávky resp. kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu všetky finančné prostriedky, ktoré Kupujúci v súvislosti s jednostranne rušeným zmluvným vzťahom zaplatil Predávajúcemu.

 

ČLÁNOK 14 – ODDĚLITELNOSŤ USTANOVENIE

Ak bude jedno alebo viac ustanovení Podmienok v rozpore s akýmkoľvek aplikovateľným zákonným požiadavkom, bude učinené neplatným alebo nebude vykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, predmetné ustanovenie nebude použité a strany sa budú snažiť dohodnúť na jeho nahradení ustanovením, ktorého platnosť, zákonnosť a vykonateľnosť bude čo najbližšie pôvodným zámerom strán a bude mať podobný ekonomický efekt. Ostatní ustanovenia súčasných Podmienok zostanú bezo zmeny.

 

ČLÁNOK 15 – SÚLAD SO ZÁKONOM

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať, a vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby jeho dodávatelia dodržiavali všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie povinnosti (vrátane povinností uložených rozhodnutiami štátnych orgánov) týkajúce sa dodávok Tovaru podľa Kúpnej zmluvy, najmä, nadobudnutie, výroba, montáž, testovanie, prevedenie, manipulácia, doprava, skladovanie, balenie a dodanie Tovaru.

 

ČLÁNOK 16 – ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Predávajúci je povinný dodržovať a zabezpečí, aby jeho zamestnanci a zástupcovia dodržovali príslušné zákony a opatrenia týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

 

ČLÁNOK 17 – VZŤAH MEDZI STRANAMI

Akákoľvek časť Kúpnej zmluvy neznamená a nemôže byť vykladaná, že na jej základe dôjde k vytvoreniu obchodnej spoločnosti, joint venture alebo k založeniu vzťahu medzi mandantom a zástupcom alebo akéhokoľvek iného vzťahu podobnej povahy medzi stranami. Strany Kúpnej zmluvy budú považované za nezávislé zmluvné strany a žiadnej strane nie je prisľúbené právo alebo oprávnenie rozhodnúť o povinnostiach v zastúpení, alebo menom druhé strany.

 

ČLÁNOK 18 – PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SÚDNA PRAVOMOC

18.1. Tieto podmienky sú spísané a budú interpretované v súlade s právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami obchodného zákonníka.
18.2. Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že: Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
18.3. Pokiaľ Predávajúci nezvolí riešenie sporov podľa bodu 18.2. budú všetky prípadné spory rozhodované pred príslušným Okresným súdom SR.
18.4. Rozhodnutie podľa bodu 18.2. je výlučným právom, nie povinnosťou predávajúceho a je tak len na jeho uvážení či zvolí riešenie veci v rozhodcovskom konaní, alebo či sa obráti na Okresný súd SR.

 

ČLÁNOK 19 – ĎALŠIE USTANOVENIE

19.1. Kúpna zmluva, Rámcová zmluva o dodávkach tovaru dokumenty a dohody, tu predpokladané predstavujú úplnú dohodu medzi stranami o predmete plnenia. Kúpna zmluva vrátane všetkých svojich súčastí nahradzuje všetky predchádzajúce dohody medzi stranami a neexistujú žiadne ďalšie dohody ani súhlasy medzi stranami týkajúce sa kúpou Tovaru.
19.2. Žiadny doplnok, zmena, úprava alebo dodatok ku Kúpnej zmluve a žiadne vzdanie sa práv alebo opatrení nebude platné alebo záväzné, pokiaľ toto nie je vyjadrené písomne a podpísané oboma stranami a priložené ku Kúpnej zmluve. Všetky záruky, ustanovenia, práva a povinnosti strán tu popísané a odsúhlasené ku splneniu alebo ukončeniu Kúpnej zmluvy, vrátane povinností týkajúcich sa dôvernosti informácií a náhrady škody, budú trvať i po splnení alebo ukončení Kúpnej zmluvy. Nadpis každého článku slúži iba pre orientáciu a nemala by byť ovplyvnená interpretácia obsahu.

 

V Trnave 01.01.2013  

 

Aleš Havlina
Jednatel společnosti

ČLÁNOK 11 – MLČANLIVOSŤ Všetky dokumenty a informácie akékoľvek povahy dodané Kupujúcim Predávajúcemu alebo Predávajúcim Kupujúcemu, či pripravené Predávajúcim alebo Kupujúcim v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy, je Predávajúci alebo Kupujúci oprávnený použiť iba pre účely plnenia predmetu Kúpnej zmluvy a môžu byť sprístupnené tretej osobe iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej Zmluvnej strane a iba po obdržaní písomného prehlásenia dotyčnej tretej strany o prevzatí záväzku mlčanlivosti o týchto informáciách. Ďalej, Predávajúci a Kupujúci sa zaväzuje považovať existenciu, povahu a podmienky Kúpnej zmluvy za dôverné behom trvania obchodného vzťahu a aj potom. ČLÁNOK 12 – VYŠŠIA MOC Žiadna strana nezodpovedá za neplnenie zmluvných povinností, pokiaľ toto neplnenie spôsobila udalosť, ktorá je nepredvídateľná, nevyhnutná a mimo kontrolu dotknutej strany, a nedá sa jej zabrániť tým, že by strana konala z obchodného hľadiska rozumnej akcie (udalosť vyššej moci). Ekonomická núdza alebo zmena vo všeobecných ekonomických podmienkach nemôžu byť považované za vyššiu moc. Strana tvrdiaca, že bola postihnutá vyššou mocou, je povinná ihneď informovať druhú stranu a čo najviac sa snažiť obmedziť trvanie a nepriaznivé dopady vyššej moci na svoje plnenie a na druhú stranu. ČLÁNOK 13 – PORUŠENIE POVINOSTÍ – UKONČENIE 13.1 Ak neustanoví Kúpna zmluva inak, pokiaľ jedna zo strán neplní niektorú zo svojich povinností alebo poruší niektoré ustanovenie Kúpnej zmluvy, upozorní druhú stranu na toto neplnenie alebo porušenie. Ak nie je toto neplnenie alebo porušenie odstránené do osem (8) dní po upozornení, je dotknutá strana oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy na základe písomného oznámenia (odstúpenie je účinné okamihom doručenia druhej strane - fax je akceptovateľný). V prípade, že Kúpna zmluva či Rámcová zmluva o dodávkach tovaru upravuje právo odstúpenia od zmluvy odlišne, ustanovenie tohto bodu 13.1 sa nepoužije. 13.2 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy okamžite doručením písomného oznámenia Kupujúcemu, pokiaľ sa zmení finančná alebo obchodná situácia Kupujúceho, vrátane nesolventnosti, prehlásenia insolvenčného konania, alebo konkurzu na majetok Kupujúceho, povolenie vyrovnania, vstupu do likvidácie Kupujúceho, alebo keď nastane zmena v spôsobe nakladania s kapitálom a pokiaľ, podľa odôvodneného názoru Predávajúceho, môže taká zmena nepriaznivo ovplyvniť činnosť Kupujúceho, vrátane, najmä schopnosti Predávajúceho splniť svoje povinnosti podľa Kúpnej zmluvy. 13.3. Kupujúci má právo jednostranne odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípade, že omeškanie v plnení Predávajúceho je dlhšie než 21 dní (toto ustanovenie nie je možné použiť v prípade, že Kupujúci je v oneskorení so zaplatením kúpnej ceny alebo akejkoľvek inej platbe podľa Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP). Odstúpenie musí byť vykonané písomnou formou (fax je akceptovateľný). Toto jednostranné odstúpenie nezbavuje Predávajúceho povinnosti uhradiť sankcie dohodnuté v potvrdení objednávky resp. kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu všetky finančné prostriedky, ktoré Kupujúci v súvislosti s jednostranne rušeným zmluvným vzťahom zaplatil Predávajúcemu. ČLÁNOK 14 – ODDĚLITELNOSŤ USTANOVENIE Ak bude jedno alebo viac ustanovení Podmienok v rozpore s akýmkoľvek aplikovateľným zákonným požiadavkom, bude učinené neplatným alebo nebude vykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, predmetné ustanovenie nebude použité a strany sa budú snažiť dohodnúť na jeho nahradení ustanovením, ktorého platnosť, zákonnosť a vykonateľnosť bude čo najbližšie pôvodným zámerom strán a bude mať podobný ekonomický efekt. Ostatní ustanovenia súčasných Podmienok zostanú bezo zmeny. ČLÁNOK 15 – SÚLAD SO ZÁKONOM Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať, a vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby jeho dodávatelia dodržiavali všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie povinnosti (vrátane povinností uložených rozhodnutiami štátnych orgánov) týkajúce sa dodávok Tovaru podľa Kúpnej zmluvy, najmä, nadobudnutie, výroba, montáž, testovanie, prevedenie, manipulácia, doprava, skladovanie, balenie a dodanie Tovaru. ČLÁNOK 16 – ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Predávajúci je povinný dodržovať a zabezpečí, aby jeho zamestnanci a zástupcovia dodržovali príslušné zákony a opatrenia týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. ČLÁNOK 17 – VZŤAH MEDZI STRANAMI Akákoľvek časť Kúpnej zmluvy neznamená a nemôže byť vykladaná, že na jej základe dôjde k vytvoreniu obchodnej spoločnosti, joint venture alebo k založeniu vzťahu medzi mandantom a zástupcom alebo akéhokoľvek iného vzťahu podobnej povahy medzi stranami. Strany Kúpnej zmluvy budú považované za nezávislé zmluvné strany a žiadnej strane nie je prisľúbené právo alebo oprávnenie rozhodnúť o povinnostiach v zastúpení, alebo menom druhé strany. ČLÁNOK 18 – PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SÚDNA PRAVOMOC 18.1. Tieto podmienky sú spísané a budú interpretované v súlade s právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami obchodného zákonníka. 18.2. Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že: Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. 18.3. Pokiaľ Predávajúci nezvolí riešenie sporov podľa bodu 18.2. budú všetky prípadné spory rozhodované pred príslušným Okresným súdom SR. 18.4. Rozhodnutie podľa bodu 18.2. je výlučným právom, nie povinnosťou predávajúceho a je tak len na jeho uvážení či zvolí riešenie veci v rozhodcovskom konaní, alebo či sa obráti na Okresný súd SR. ČLÁNOK 19 – ĎALŠIE USTANOVENIE 19.1. Kúpna zmluva, Rámcová zmluva o dodávkach tovaru dokumenty a dohody, tu predpokladané predstavujú úplnú dohodu medzi stranami o predmete plnenia. Kúpna zmluva vrátane všetkých svojich súčastí nahradzuje všetky predchádzajúce dohody medzi stranami a neexistujú žiadne ďalšie dohody ani súhlasy medzi stranami týkajúce sa kúpou Tovaru. 19.2. Žiadny doplnok, zmena, úprava alebo dodatok ku Kúpnej zmluve a žiadne vzdanie sa práv alebo opatrení nebude platné alebo záväzné, pokiaľ toto nie je vyjadrené písomne a podpísané oboma stranami a priložené ku Kúpnej zmluve. Všetky záruky, ustanovenia, práva a povinnosti strán tu popísané a odsúhlasené ku splneniu alebo ukončeniu Kúpnej zmluvy, vrátane povinností týkajúcich sa dôvernosti informácií a náhrady škody, budú trvať i po splnení alebo ukončení Kúpnej zmluvy. Nadpis každého článku slúži iba pre orientáciu a nemala by byť ovplyvnená interpretácia obsahu. V Trnave 01.01.2013