8 tipů k úspěchu při výběru platformy pro Edge Computing

Co bychom měli zvážit při výběru Edge Computing platformy

Edge Computing je moderní koncepce architektury výpočetní techniky, která se zaměřuje na sběr a počítačové zpracování dat v bezprostřední blízkosti strojů, tedy automatizačních zařízení, ze kterých data pocházejí. Tato koncepce v podstatě znamená přenos výpočetního výkonu do OT sítě podniku a je rozvíjena zejména proto, aby se snížily požadavky na výkon IT sítě, jejíž aplikace dále s daty pracují. Využitím Edge Computingu jsou firmy schopné sbírat data z automatizačních zařízení efektivně, tedy ve velkých objemech a relativně krátkých časových intervalech. Takto pořízená data se přímo na Edge úrovni základním způsobem zpracují, ať již jde o archivaci, filtrování, kontextualizaci nebo dokonce pokročilou datovou analýzu. Z Edge úrovně potom odcházejí data do IT sítí (podniková datová centra nebo cloudová rozhraní) již v takové podobě a objemu, v jakých je příslušné IT aplikace potřebují.

 

1. Zaměřte se na snadnou instalaci, obsluhu a údržbu

Ne všechny technologie, jejichž využití bychom v Edge Computingu uvítali, jsou snadno nasaditelné a ovladatelné. Naším cílem by mělo být nainstalovat celý Edge systém rychle a pohodlně, nechat jej integrovat s již existujícími systémy a zabezpečit nezávislé operace. Platformy Edge Computing by měly snadno a efektivně ovládat všechny potřebné lokální funkcionality. Údržba Edge systému by měla být jednoduchá a časově nenáročná s ohledem na minimalizaci prostojů.

 

2. Odstraňte problémy s latencí

Latence, tedy zpomalení výkonu výpočetní techniky při zpracovávání velkých objemů dat, respektive při řešení velkého počtu výpočetních operací, může být závažným problémem při práci s kritickými rozhodovacími aplikacemi. Proto přenesme toto zpracování dat na výpočetní techniku v přímé blízkosti datových zdrojů (Edge Computing) namísto toho, abychom jej realizovali v datovém centru nebo v cloudu. Čím blíže skutečnému procesu nebo provozu stroje se vaše platforma Edge Computing nachází, tím rychleji lze data převést do akce a přinést výsledky. Počítačová datová centra a cloudové služby mohou snadno zabřednout do větších objemů dat zpracovávaných v reálném čase.

 

3. Zvažte nákladové výhody Edge Computingu

Úspora nákladů je důležitou součástí většiny upgradů systému. To samo o sobě může být hlavním hnacím motorem pro začlenění Edge Computing do vašeho provozu. Cloudová rozhraní často vyžadují vyšší hardwarový výkon a kapacitu, což může být nákladné pro procesní a strojní aplikace, kde se data generují. Systémy Edge Computingu tak mohou eliminovat či výrazně snížit potřebu vytvářet a platit za vyšší kapacitu v cloudu nebo v datovém centru.

 

4. Hledejte systém Edge Computing s redundancí a vlastní diagnostikou

Chcete-li prodloužit životnost vaší platformy Edge Computing, ujistěte se, že vámi zvolená technologie nabízí několik úrovní dostupnosti a diagnostiky. Například Edge systém s redundantními uzly, který funguje jako jeden celek, vytváří odolnější a robustnější řešení umožňující nepřetržitou dostupnost vašich kritických aplikací. Autodiagnostika zajišťuje, že Edge systém neustále v reálném čase kontroluje svou integritu a výkon. Pokud detekuje potenciální selhání CPU, paměti nebo disku, měl by systém automaticky přesunout zátěž z jednoho uzlu na druhý, aniž by narušil produkci. Tato schopnost zachovává kontinuitu aplikací a zamezuje ztrátám dat. Redundantní uzly umožňují údržbě vyměnit prvek v systému okamžitě za provozu, tedy bez vzniku zbytečných prostojů.

 

5. Přizpůsobte svůj Edge systém průmyslovému pracovnímu prostředí

Průmyslová prostředí (zpracování ropy a plynu, chemické procesy, vodohospodářství a další) vyžadují rychlé rozhodování tak, aby se předešlo kritickým chybám, které mohou způsobit nebezpečné situace a nákladné prostoje. Edge systémy, na nichž je rozhodovací flexibilita závislá, jsou však často vystaveny fyzicky náročnému prostředí. Vaše platforma Edge Computing by měla být dostatečně odolná, aby odolala extrémním průmyslovým podmínkám včetně velkých teplotních výkyvů, vystavení prachu a vlhkosti, měla by být odolná proti nárazům a vibracím. Zkontrolujte také místní a národní certifikace, které bude třeba splnit a dodržet při nasazení systému pro Edge Computing.

 

6. Vyberte takový systém pro Edge Computing, který se dokáže přizpůsobit široké škále různých aplikací

Při výběru platformy pro Edge Computing zvažte taková řešení, která podporují standard Open Platform Communications (OPC), abyste zajistili, že vaše infrastruktura průmyslové automatizace poskytne vysokou úroveň interoperability pro bezpečnou výměnu dat. Platformu OPC podporuje většina vizualizačních (HMI) softwarů, většina řídicích systémů i nadstavbových aplikací pro průmyslovou automatizaci.

 

7. Vyberte takové řešení, které bude v co největší míře schopno zpracovávat velké množství operací současně

Platforma Edge Computing by měla mít výpočetní výkon, aby poskytovala rychlý sběr a zpracování dat, analýzu v reálném čase, monitorování a reportování pro více aplikací. Škálovatelný systém je také výhodný při zvažování budoucího růstu vaší společnosti. Krása nového hraničního systému spočívá v tom, že může pomoci objevit poznatky, o kterých jste neuvažovali, a je důležité mít schopnost na základě těchto poznatků jednat. Rychlost a agilnost provádění místního zpracování – stejně jako vlastní diagnostika a schopnost se za většiny okolností sama opravit – mohou pomoci udržet všechny operace online. Více aplikací nestačí; okrajový systém by měl také nabízet samoochranné a samomonitorovací funkce. To drasticky snižuje neplánované prostoje a zajišťuje nepřetržitou dostupnost kritických obchodních aplikací. Vestavěné redundance to umožňují. Například řešení ztC Edge od Stratusu je bezdotyková, bezpečná a vysoce automatizovaná platforma Edge Computing, určená pro okrajová prostředí. Platforma poskytuje automatizovanou ochranu dat a místní obnovu webu.

 

8. Ujistěte se, že jsou všechna vaše data a operace v bezpečí

Kybernetická bezpečnost je klíčovou funkcí všech systémů Edge Computing. Velké množství platforem Edge Computing buď stále používá starší bezpečnostní protokoly, nebo není schopno podporovat moderní osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti, což je činí zranitelnými vůči hackerům a dalším kybernetickým hrozbám. Má-li vaše Edge platforma řešit vysoce kritické a citlivé operace, musíte si být jisti, že jsou implementována všechna opatření nutná pro zajištění její kybernetické bezpečnosti.

 

Řešení od firmy Stratus, která nabízíme, splňují optimálně výše uvedná výběrová kritéria. Seznamte se prosím blíže s technologiemi Stratus zde  a zde.